باسلام

جلسات معارفه و تحويل لباس

( آشنايي با معلم، توجيه برنامه هاي مدرسه و چگونگي تهيه لوازم التحرير مورد نياز سال تحصيلي )

پيش دبستان روز دوشنبه 93/6/24 راس ساعت 10

پايه اول روز دوشنبه 93/6/3راس ساعت 10

پايه دوم روز يكشنبه 93/6/2راس ساعت 10

پايه سوم روز يكشنبه 93/6/16راس ساعت 10 

پايه چهارم روز دوشنبه 93/6/17راس ساعت 10

پايه پنجم روز چهارشنبه 93/6/5 راس ساعت 9

پايه ششم روز چهارشنبه 93/6/5راس ساعت 11

در مدرسه برگزار مي شود.

آدرس : فلکه چهارم تهرانپارس ـ ضلع غربی پارک پلیس ـ خ توحید ششم شرقی
تلفن : 77062509